Skip to content Skip to footer

„Z Niego (Chrystusa), całe Ciało, złączone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje samo siebie w miłości”

Ef 4,16

O nas

Kim jesteśmy?

O nas

Kim jesteśmy?

Kościół Zielonoświątkowy należy do ogólnoświatowej rodziny kościołów ewangelicznych (opartych na Ewangelii – Bożym Słowie). W swoich podstawach teologicznych odnosi się do pięciu zasad reformacji – tylko Pismo, tylko wiara, tylko Jezus, tylko łaska, tylko Bogu należy się chwała – które zostały sformułowane przez liderów reformacji w XVI wieku. Nadrzędną zasadą tych prawd jest powrót do podstaw chrześcijaństwa, do jego źródeł, tych, które były fundamentem działania i życia chrześcijan między pierwszym a trzecim wiekiem. Wyznanie wiary, charakter i styl pracy Kościoła Zielonoświątkowego wynika z założenia, że Biblia jest „jedyną normą wiary i życia”, co oznacza że jest ona nie tylko fundamentem wszelkiej teologii, ale także wskazówką i podstawą codziennego życia oraz wszelkiego funkcjonowania Kościoła.

Jacek Orłowski
pastor senior
K ościół Zielonoświątkowy w swym nauczaniu i codzienności jest nastawiony głównie na budowanie indywidualnej relacji każdego człowieka z Bogiem. Wierzymy, że Kościół to Rodzina, Wspólnota, nie „organizacja”, a chrześcijaństwo to nie „religia”, ale „relacja z Bogiem”, która zaczyna się od biblijnego „nowonarodzenia” (Ew. Jana 1, 11-13 ; Ew Jana 3, 3), w którym człowiek doświadcza spotkania z Bogiem. Mocno podkreślamy także realność darów Ducha Świętego, ich praktycznego działania pośród wierzących z całym ich potencjałem i mocą. Wyznajemy, że Duch Święty, który jest obietnicą dla każdego wierzącego, chce być obecny wśród ludzi działając w pełni i poprzez swoją obecność napełniać nas swoją mocą i wsparciem.

Nasze nabożeństwa, tak jak i tygodniowe grupy domowe mają bardzo prostą ewangeliczną formę, która wzoruje się na formie zgromadzeń pierwszych chrześcijan: modlimy się, uwielbiamy Boga, słuchamy Jego głosu, dzielimy się świadectwami, czytamy i głosimy Boże Słowo, pozwalając Duchowi Świętemu swobodnie działać pośród nas. Uczymy się żyć blisko Boga, w Jego miłości i mocy, której on chce udzielać nam na co dzień.
Zachęcamy każdego, by nas odwiedził – każdy jest miłe widziany.

Aktualności

Kalendarz wydarzeń

NASZE NABOŻEŃSTWO

O nas

W co wierzymy?

O nas

W co wierzymy?

  • Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego i stanowi jedyną normę wiary i życia.

  • Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w osobach Ojca i Syna i Ducha Świętego.

  • Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.
  • Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez upamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.

  • Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.

  • Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.

  • Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.

  • Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.

„Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.” 2 Kor 9,7

Dane osobiste

Dane karty kredytowej
Używamy bezpiecznego połączenia SSL do płatności.

Suma darowizn: 10zł

Kontakt z nami

Masz pytania?
Napisz do nas